IT

Testaa soveltuvuutesi

Järjestelmäarkkitehti

TESTAA TÄSTÄ

Järjestelmäasiantuntija

TESTAA TÄSTÄ

Tekninen asiantuntija

TESTAA TÄSTÄ

IT-alan työt Lounealla

Lounealla IT-alan työt sijoit­tuvat pääsään­töi­sesti Lounea Yritys­pal­ve­luiden puolelle. Uusimmat tekno­lo­giat ja tieto­tur­vaan liit­tyvät asiat ovat avain asemassa tässä tiimissä. Työs­säsi toimit asiak­kai­demme tukena ja apuna IT-haas­teiden kanssa, sekä suun­nit­telet ja tuotat palve­lu­ko­ko­nai­suuksia asiak­kail­lemme. Yritys­puo­lemme palve­lu­va­li­koi­maan kuuluu mm.

IT-laite- ja IT-infra­struk­tuu­ri­rat­kai­suja, tulos­tus­rat­kaisut, yllä­pito- ja tuki­pal­velut, tieto­turva, ohjel­mistot, vies­tintä ja yhteydet. Halu oppia uutta ja kehittää omaa osaa­mis­tasi on tärkeä ominai­suus IT-alan tiimissä menes­ty­misen kannalta.

Tutustu työntekijöihimme

Lounea - Työkaverikirja - Erik Saloheimo

"Hyvä työilmapiiri ja älyttömän kovat osaajat, tietoa ei pantata vaan se jaetaan."

Vastaan Lounealla palomuurituotannosta ja vedän meidän palomuurituotannon tiimiä. Arkisiin työtehtäviini kuuluu palomuurien käyttöönotot, vianselvitykset ja muutospyyntöjen tekeminen, mutta myös vahvasti palveluun liittyvä kehitystyö.