Muut uramahdollisuudet

Testaa soveltuvuutesi

Logistiikka

TESTAA TÄSTÄ

Markkinointi

TESTAA TÄSTÄ

Toimitusten koordinointi

TESTAA TÄSTÄ

Tuotehallinta

TESTAA TÄSTÄ

Meillä Lounealla työs­ken­telee iso joukko ammat­ti­laisia hyvin monen­lai­sissa tärkeissä työteh­tä­vissä ja tiimeissä. He omalta osal­taan tekevät Lounean näky­väksi, koor­di­noivat tilausten toimi­tuksia ja huoleh­tivat talon sisäi­sistä toimista kuten tuot­teiden, varaston oikeel­li­suu­desta ja yllä­pi­dosta.