Myynti

Testaa soveltuvuutesi

Asiakkuuspäällikkö, yritysmyynti

TESTAA TÄSTÄ

Myyntineuvottelija, OKT

TESTAA TÄSTÄ

Myyntineuvottelija, puhelinmyynti

TESTAA TÄSTÄ

Myyntineuvottelija, taloyhtiöt

TESTAA TÄSTÄ

Myyntityö Lounealla

Meillä myyn­ti­työtä voit tehdä hyvin monen­laisten asia­kas­kun­tien parissa. Mikä meillä myyjiä yhdistää, on mark­ki­noita hallit­seva Lounea Valo­kuitu sekä muut tieto­lii­ken­ne­pal­velut ja ‑tuot­teet. Kohde­ryh­määsi voivat olla kulut­taja-asiak­kaat, talo­yh­tiöt tai b2b-asiak­kaat. Myyjämme ovat Lounean käyn­ti­kortti ja meillä arvos­tam­mekin tulos­ha­kuisen työot­teen lisäksi Lounean arvojen omak­su­mista sekä posi­tii­vista asen­netta ja sinnik­kyyttä tiukis­sakin tilan­teissa.

Palk­kauk­semme on kilpai­lu­ky­kyinen ja useim­missa työteh­tä­vissä myyjät pääsevät itse vaikut­ta­maan omaan ansioonsa. Myyn­ti­työtä ei meillä tarvitse tehdä yksin, vaan tuke­nasi on oman alueesi myyn­ti­tiimi, kollegat ja myyn­ti­pääl­likkö.

Tutustu työntekijöihimme

Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä

"Tässä konsernissa jokaisella työntekijällä on oma paikkansa ja jokainen on alansa parhaimmistoa."

Olen Lounealla OKT-myynnissä eli myyn valokuituliittymiä tiimini kanssa omakoti — ja paritaloihin. Myynnin lisäksi tiiminvetäjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimiläisten työstä mahdollisimman helppoa ja mukavaa :).