Ville Hiekkamäki

Lounea - Työkaverikirja - Ville Hiekkamäki

Toimin Lounean asia­kas­pal­ve­lussa palve­lu­neu­vo­jana kulut­taja-asiak­kaille. Työteh­tä­viini kuuluu liit­tymä- ja palve­lu­myynti sekä tilaus­kä­sit­tely, laite­ti­laukset, laite­tes­taukset, laite­myynti, asia­kas­tie­tojen päivit­tä­minen, laskuihin liit­tyvät kyselyt sekä lasku­kor­jaukset, osake­asiat ja rekla­maa­tioiden käsit­tely.