Aleksi Kinnunen

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja hainkin talon sisällä toisiin töihin, järjes­tel­mä­asian­tun­ti­jaksi.

Erno Haapalehto

Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Erik Saloheimo

Lounea - Työkaverikirja - Erik Saloheimo

Vastaan Lounealla palo­muu­ri­tuo­tan­nosta ja vedän meidän palo­muu­ri­tuo­tannon tiimiä. Arki­siin työteh­tä­viini kuuluu palo­muu­rien käyt­töö­notot, vian­sel­vi­tykset ja muutos­pyyn­töjen teke­minen, mutta myös vahvasti palve­luun liit­tyvä kehi­tystyö. Käyn myös jonkin verran koulut­ta­massa tai puhu­massa eri tapah­tu­missa liit­tyen ylei­sesti tieto­tur­vaan, jotta saadaan asia­kas­kunta pysy­mään valp­paana tule­vista tapah­tu­mista sekä uusista teknii­koista.

Erkki Autere

Lounea - Työkaverikirja - Erkki Autere

Lounealla toimen­ku­vaani kuuluu asiak­kaiden IT-järjes­tel­mien yllä­pito ja kehit­tä­minen yhteis­työssä myynnin ja palve­lu­tii­mien kanssa. Minä olen se henkilö, joka kytkee kaapelin ristiin­kyt­ken­nässä olevaan kytki­meen taikka käyt­täjän työase­maan tai yrityksen palve­li­meen. Minä olen se henkilö, joka tarvit­taessa fyysi­sesti asentaa WLAN-tukia­semat, kytkimet, palo­muurit, palve­limet, työasemat. Minä olen se henkilö, joka yllä­pitää verk­ko­lait­teiden firmikset, palve­li­mien ja työase­mien päivi­tykset, asentaa ohjel­mistot. Minä olen se henkilö, joka tarjoaa lähi­tukea tarvit­taessa, selvittää kadon­neet tiedostot, saa sähkö­postit kulke­maan, jäljittää tieto­tur­va­rik­keet ja virukset sekä hait­taoh­jelmat. Minä olen se henkilö, joka ehdottaa parempia toimin­ta­ta­poja ohjel­mis­tojen käyt­töön, parempia ohjel­mis­toja, parempia IT-alus­toja. Lisäksi minut on valittu edus­ta­maan Lounea Yritys­rat­kai­sujen työn­te­ki­jöitä virka- ja työeh­to­so­pi­musten sekä työlain­sää­dännön sovel­ta­mista koske­vissa asioissa. Edel­leen minut on valittu työsuo­je­lu­val­tuu­te­tuksi edus­ta­maan työn­te­ki­jöitä työpaikan työsuo­jelun yhteis­toi­min­nassa sekä suhteessa työsuo­je­lu­vi­ran­omai­siin.