Jenna Heikkilä

Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja mukavaa :). Pidän huolta, että työvä­li­neet ovat kunnossa, autan aina, jos tulee haas­tavia tilan­teita eteen ja ohjaan myyn­nissä. Tietenkin osa päiväs­täni koostuu palaut­teen annosta ja tsemp­paa­mi­sesta koska koen että posi­tii­vi­sella ja hyvällä fiilik­sellä onnis­tu­misen taso on aina muutamaa porrasta tällöin korkeam­malla :)!

Jukka Pasanen

Lounea - Työkaverikirja - Jukka Pasanen

Työpäi­väni kuluvat yritys­asiak­kai­demme parissa myyn­ti­pääl­likön tehtä­vissä. Pääsään­töi­sesti haastan asiak­kaita teke­mään arjes­taan tehok­kaamman ja saavut­ta­maan kilpai­luetua erilaisten liike­toi­min­ta­so­vel­lusten avulla. Tapaan asiak­kaita niin läsnä kuin etänä — kaikille osapuo­lille tehok­kaim­malla tavalla.

Laura Rantanen

Lounea - Työkaverikirja - Laura Rantanen

Toimin asiak­kuus­pääl­lik­könä Lounealla. Työteh­tä­viin kuuluu mm. olemassa olevien asia­kas­suh­teiden hoita­minen, kehit­tä­minen ja yllä­pi­tä­minen, uusien asiak­kuuk­sien kartoit­ta­minen sekä tietysti myyn­tityö, unoh­ta­matta verkos­toi­tu­mista.