Myyntineuvottelijaksi Raumalle?

Meillä myyn­ti­työtä voit tehdä hyvin monen­laisten asia­kas­kun­tien parissa! Nyt etsimme myyn­ti­neu­vot­te­li­joita valo­kui­tu­liit­ty­mien kulut­ta­ja­myyn­tiin Raumalle. Arvos­tamme tulos­ha­kuisen työot­teen lisäksi Lounean arvojen omak­su­mista sekä posi­tii­vista asen­netta ja sinnik­kyyttä tiukois­sakin tilan­teissa.
Palk­kauk­semme on kilpai­lu­ky­kyinen ja useim­missa työteh­tä­vissä myyjät pääsevät itse vaikut­ta­maan omaan ansioonsa.
Olisitko sinä uusi työka­ve­rimme Rauman OKT-tiimiin? Juttele pikai­sesti Jennan kanssa ja otetaan siitä selvää!

Mikä on parasta Lounealla työskentelyssä?

Meillä työs­ken­telee jo yli 300 ammat­ti­laista ympäri Suomea. Arvos­tamme suuresti jokaisen työpa­nosta ja huoleh­dimme työn­te­ki­jöis­tämme. Tarjoamme henki­lös­töl­lemme hyvät työsuhde-edut, yhteisiä kokoon­tu­misia ja henki­lö­koh­taista ohjausta työssä.

Erityi­sesti kiitosta työn­te­ki­jöil­tämme olemme saaneet perus­teel­li­sesta pereh­dyt­tä­mi­sestä. Tämä palaute osuu meille erityisen lähelle sydäntä, sillä on tuiki tärkeää, että uudet lounea­laiset tuntevat olonsa kotoi­saksi heti Lounea-uransa ensi­met­reiltä asti ja viih­tyvät meillä pitkälle tule­vai­suu­teen.