Työkaverikirja

Meillä Lounealla on aivan loistava työporukka ja meillä viihdytään. Tästä kertoo pitkät työurat ja loistava työilmapiiri, iloiset ihmiset toimistolla ja nauru kahvihuoneessa. Lue työkavereidemme työtehtävistä ja uratarinoista.

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jukka Pasanen
Myynti

Jukka Pasanen

Työpäi­väni kuluvat yritys­asiak­kai­demme parissa myyn­ti­pääl­likön tehtä­vissä. Pääsään­töi­sesti haastan asiak­kaita teke­mään arjes­taan tehok­kaamman ja saavut­ta­maan kilpai­luetua erilaisten liike­toi­min­ta­so­vel­lusten avulla. Tapaan asiak­kaita niin läsnä kuin etänä — kaikille osapuo­lille tehok­kaim­malla tavalla.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Ville Hiekkamäki
Asiakaspalvelu

Ville Hiekkamäki

Toimin Lounean asia­kas­pal­ve­lussa palve­lu­neu­vo­jana kulut­taja-asiak­kaille. Työteh­tä­viini kuuluu liit­tymä- ja palve­lu­myynti sekä tilaus­kä­sit­tely, laite­ti­laukset, laite­tes­taukset, laite­myynti, asia­kas­tie­tojen päivit­tä­minen, laskuihin liit­tyvät kyselyt sekä lasku­kor­jaukset, osake­asiat ja rekla­maa­tioiden käsit­tely.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erik Saloheimo
IT

Erik Saloheimo

Vastaan Lounealla palo­muu­ri­tuo­tan­nosta ja vedän meidän palo­muu­ri­tuo­tannon tiimiä. Arki­siin työteh­tä­viini kuuluu palo­muu­rien käyt­töö­notot, vian­sel­vi­tykset ja muutos­pyyn­töjen teke­minen, mutta myös vahvasti palve­luun liit­tyvä kehi­tystyö. Käyn myös jonkin verran koulut­ta­massa tai puhu­massa

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Iida Pentikäinen
Hallinto

Iida Pentikäinen

Pääkir­jan­pi­täjän tehtä­viini kuuluu juok­sevan kirjan­pidon ja vero­asioiden hoita­misen lisäksi moni­puo­liset ulkoisen- ja sisäisen laskennan työt. Yhteistyö oman ja muiden tiimien kanssa on tärkeä osa jokaista työpäi­vääni.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Laura Rantanen
Myynti

Laura Rantanen

Toimin asiak­kuus­pääl­lik­könä Lounealla. Työteh­tä­viin kuuluu mm. olemassa olevien asia­kas­suh­teiden hoita­minen, kehit­tä­minen ja yllä­pi­tä­minen, uusien asiak­kuuk­sien kartoit­ta­minen sekä tietysti myyn­tityö, unoh­ta­matta verkos­toi­tu­mista.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erkki Autere
IT

Erkki Autere

Lounealla toimen­ku­vaani kuuluu asiak­kaiden IT-järjes­tel­mien yllä­pito ja kehit­tä­minen yhteis­työssä myynnin ja palve­lu­tii­mien kanssa. Minä olen se henkilö, joka kytkee kaapelin ristiin­kyt­ken­nässä olevaan kytki­meen taikka käyt­täjän työase­maan tai yrityksen palve­li­meen. Minä

Jatka lukemista