Lounea - Työkaverikirja - Erik Saloheimo

Erik Saloheimo

Järjestelmäarkkitehti

Olen ollut lounealainen:

8 vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Seinäjoki

Parasta Lounealla:

Hyvä työilmapiiri ja älyttömän kovat osaajat, tietoa ei pantata vaan se jaetaan. Lisäksi pidän siitä, että olemme automatisoineet asioita mahdollisimman paljon mikä helpottaa perustekemistä todella paljon. Lisäksi pidän etätyömahdollisuutta hyvänä lisäetuna.

Työtehtäväni Lounealla

Vastaan Lounealla palo­muu­ri­tuo­tan­nosta ja vedän meidän palo­muu­ri­tuo­tannon tiimiä. Arki­siin työteh­tä­viini kuuluu palo­muu­rien käyt­töö­notot, vian­sel­vi­tykset ja muutos­pyyn­töjen teke­minen, mutta myös vahvasti palve­luun liit­tyvä kehi­tystyö. Käyn myös jonkin verran koulut­ta­massa tai puhu­massa eri tapah­tu­missa liit­tyen ylei­sesti tieto­tur­vaan, jotta saadaan asia­kas­kunta pysy­mään valp­paana tule­vista tapah­tu­mista sekä uusista teknii­koista.

Työura lounealaisena

Aloitin vuonna 2016 tammi­kuussa työurani Kokko­lassa hieman erikoi­senkin alun jälkeen järjes­tel­mä­asian­tun­ti­jana lähi­tuessa. Yllä­pidin alkuun asiak­kaiden ympä­ris­töjä, joihin lukeutui työasemat, palve­limet ja niihin liit­tyvä käyt­tä­jä­tuki. Tiesin jo heti alkuun, että haluan keskittyä enemmän verk­koihin ja tieto­tur­vaan, joten toin ajatuksen hyvissä ajoin jo ilmi mitä haluan tehdä.

Muutaman vuoden jälkeen pääsinkin osaksi silloista verkko- ja tieto­tur­va­tiimiä ja tätä myöten pääsin koulut­tau­tu­maan parem­maksi osaa­jaksi mielei­sellä alueella. Tiimissä tuol­loin koulut­tau­tu­miset liit­tyivät vahvasti silloi­seen F‑secureen ja Watch­guard palo­muu­ri­val­mis­ta­jaan sekä Ruckus Wifi/Kytkin tuot­teiden ympärille.Jokaiselle edel­lä­mai­ni­tuille valmis­ta­jalle tuli työuran aikana tehtyä serti­fi­kaat­teja, kuten palo­muu­ri­puo­lelle valmis­tajan koulut­ta­ja­ser­ti­fiointi-tutkinto Hollan­nissa. Muutama vuosi tästä, kun mentiin eteen­päin niin aloin vetä­mään silloista verkko- ja tieto­tur­va­tiimiä ja vastasin hyvinkin laajasti eri verkko- ja tieto­ru­va­kom­po­nen­teista sekä palve­lu­muo­toilin uusia tuot­teita palve­lu­pääl­likön kanssa.

6‑vuoden työuran jälkeen meidän sulau­tet­tiin Lounea Oy yrityk­seen ja hyvinkin nopeasti muotoutui alkuun työteh­tävät palve­lu­tuo­tan­nossa, johon kuuluin yrityk­sien verkot, langat­tomat verkot, kytkin­verkot ja palo­muurit. Ei mennyt kovin kauaa, kun päädyimme ratkai­suun että alan vetä­mään omaa tiimiä nimeltä palo­muu­ri­tuo­tanto jotta saamme paljon selkeämmän fokusoinnin eri työteh­tä­viin ja täten kehit­tä­mään palve­luita entistä parem­miksi. Tule­vai­suus näyttää erit­täin työn­täy­tei­seltä meidän tiimissä ja meillä on hyvät näkymät jo tule­vai­suu­teen miten halu­taan kehittää meidän palvelua entis­täkin parem­maksi.

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista