Lounea - Työkaverikirja - Erkki Autere

Erkki Autere

Järjestelmäasiantuntija

Olen ollut lounealainen:

3 vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Toimipiste

Parasta Lounealla:

Parasta Lounealla on osaavat ja ammattitaitoiset työkaverit, joilla riittää hurttia huumoria ja joilta saa jeesiä tarvittaessa.

Työtehtäväni Lounealla

Lounealla toimen­ku­vaani kuuluu asiak­kaiden IT-järjes­tel­mien yllä­pito ja kehit­tä­minen yhteis­työssä myynnin ja palve­lu­tii­mien kanssa. Minä olen se henkilö, joka kytkee kaapelin ristiin­kyt­ken­nässä olevaan kytki­meen taikka käyt­täjän työase­maan tai yrityksen palve­li­meen. Minä olen se henkilö, joka tarvit­taessa fyysi­sesti asentaa WLAN-tukia­semat, kytkimet, palo­muurit, palve­limet, työasemat. Minä olen se henkilö, joka yllä­pitää verk­ko­lait­teiden firmikset, palve­li­mien ja työase­mien päivi­tykset, asentaa ohjel­mistot. Minä olen se henkilö, joka tarjoaa lähi­tukea tarvit­taessa, selvittää kadon­neet tiedostot, saa sähkö­postit kulke­maan, jäljittää tieto­tur­va­rik­keet ja virukset sekä hait­taoh­jelmat. Minä olen se henkilö, joka ehdottaa parempia toimin­ta­ta­poja ohjel­mis­tojen käyt­töön, parempia ohjel­mis­toja, parempia IT-alus­toja. Lisäksi minut on valittu edus­ta­maan Lounea Yritys­rat­kai­sujen työn­te­ki­jöitä virka- ja työeh­to­so­pi­musten sekä työlain­sää­dännön sovel­ta­mista koske­vissa asioissa. Edel­leen minut on valittu työsuo­je­lu­val­tuu­te­tuksi edus­ta­maan työn­te­ki­jöitä työpaikan työsuo­jelun yhteis­toi­min­nassa sekä suhteessa työsuo­je­lu­vi­ran­omai­siin.

Työura lounealaisena

Työurani alkaa jo viime vuosi­tu­han­nelta, vuodelta 1996 Datainfo Järven­päästä (Järven­pään Data­keskus Oy) jossa aloitin urani järjes­tel­mä­asian­tun­ti­jana. Vuonna 2010 perus­tet­tiin Datapro, ICT-yritys­pal­ve­luiden ja Järven­pään Data­kes­kuksen yhteen­liit­ty­mänä Vuonna 2013 Folmer Oy osti Data­pron ja liitti sen Cano­rama Oy:n ja vuonna 2020 Lounea osti Folme­rilta Cano­raman liike­toi­minnan ja tästä alkoi varsi­nainen urani Lounealla. Tuon histo­rian esille siksi että työpaik­kani ja suuri osa työka­ve­reista on säilynyt samana, vaikka maksajan nimi palk­ka­kui­tissa onkin vaih­dellut. Samoin työteh­tä­väni ovat pikku­hiljaa muut­tu­neet vastuul­li­sem­miksi ja vaati­vam­miksi vaikken tänä­päi­vä­nä­kään kiel­täydy työaseman asen­nuk­sesta taikka WLAN-tukia­seman asen­nuk­sesta. Vaih­telu virkistää.

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista