Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto

Erno Haapalehto

IT-asiantuntija

Olen ollut lounealainen:

Noin 4 vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Lohja

Parasta Lounealla:

Vakaa työnantaja ja työtehtävistä riippuen joustavat työajat. Mukavat työkaverit ja työyhteisön hyvä tekemisen meininki, aina saa apuja, jos siihen on tarvetta. Olemme mielestäni sopivan kokoinen yritys, jonka etuutena on mm. toimivuus paikallisesti asiakkaiden lähellä.

Työtehtäväni Lounealla

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Työura lounealaisena

Olen ollut Lounealla kohta neljä vuotta. Aiemmin olin ollut yrit­tä­jänä reilut 10-vuotta ohjel­mis­toa­lalla, jolloin usein paikal­li­sissa tapah­tu­missa tapasin Lounean edus­tajia. He välillä kyse­livät, että mikset tulisi Lounealle töihin; sitä hetken pohdittua hain Lounealle töihin ja tässä sitä nyt ollaan :). Heti alusta alkaen minut otet­tiin erit­täin hyvin vastaan. Työurani talossa on vasta alku­ken­gissä mutta Lounea elää nyt hyvää kasvu­vai­hettä ja talon sisällä henki­lös­töllä on myös mahdol­li­suus sisäi­seen liik­ku­vuu­teen.

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jukka Pasanen
Myynti

Jukka Pasanen

Työpäi­väni kuluvat yritys­asiak­kai­demme parissa myyn­ti­pääl­likön tehtä­vissä. Pääsään­töi­sesti haastan asiak­kaita teke­mään arjes­taan tehok­kaamman ja saavut­ta­maan kilpai­luetua erilaisten liike­toi­min­ta­so­vel­lusten avulla. Tapaan asiak­kaita niin läsnä kuin etänä — kaikille osapuo­lille tehok­kaim­malla tavalla.

Jatka lukemista