Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä

Jenna Heikkilä

Tiiminvetäjä

Olen ollut lounealainen:

Noin 2 vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Seinäjoki

Parasta Lounealla:

Yksi parhaimmista asioista Lounealaisena on se, että vihdoin ymmärrän sen kun on kiva mennä ja olla töissä. Nautin itse työstäni ja mahtavaa on huomata, kun kaikilla kollegoilla on tekemisen meininki, kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja meillä on kaikilla yhteiset tavoitteet! Tässä konsernissa jokaisella työntekijällä on oma paikkansa ja jokainen on alansa parhaimmistoa. Täällä on todella mahtava ilmapiiri ja kun kollega Etelästä tai Pohjoisesta soittaa niin aina tuntuu siltä, että onpa kiva kuulla kaverista :). Mikä parasta, meillä on ihan oikea etätyömahdollisuus. 6/5

Työtehtäväni Lounealla

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja mukavaa :). Pidän huolta, että työvä­li­neet ovat kunnossa, autan aina, jos tulee haas­tavia tilan­teita eteen ja ohjaan myyn­nissä. Tietenkin osa päiväs­täni koostuu palaut­teen annosta ja tsemp­paa­mi­sesta koska koen että posi­tii­vi­sella ja hyvällä fiilik­sellä onnis­tu­misen taso on aina muutamaa porrasta tällöin korkeam­malla :)!

Työura lounealaisena

Kun reilu kaksi vuotta sitten hain valo­kui­tu­myyjän pestiin ja työhaas­tat­te­lussa kysyt­tiin että “mitä tiedät valo­kui­dusta?” ja vastasin että “en yhtään mitään mutta opet­telen”, en ehkä itsek­kään uskonut kuinka helposti tähän työhön pääsee sisälle oikean­laisen pereh­dyt­tä­misen kautta. Myyminen lähti onnis­tu­maan hienosti ja se oli, ja on vieläkin, todella kivaa. Autoin jo alussa paljon samassa tiimissä olevia työka­ve­reita ja kerroin omia myyn­ti­nik­sejä, kirjoit­telin muille valmiita vies­tejä ja sähkö­pos­teja.

Kun Lounea kasvoi ja myyn­tia­lueita tuli lisää niin Etelä-Pohjan­maalle kaivat­tiin tiimin­ve­täjää ja minua kysyt­tiin “ilman harkinta-aikaa” :). Nykyään luot­saan tiimiä myös Porissa, joka muuten paik­ka­kun­tana on kyllä vienyt sydä­meni ihanalla rehel­li­syy­del­lään :). Tietenkin toivon että urani Lounealla on vasta alussa! Ja mitä ikinä eteeni tulee­kaan, on tämä työ ja työnan­taja opet­tanut minulle aivan valta­vasti ja siitä olen todella … ‑kiitol­linen siunattu onnel­linen- 🙂

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jukka Pasanen
Myynti

Jukka Pasanen

Työpäi­väni kuluvat yritys­asiak­kai­demme parissa myyn­ti­pääl­likön tehtä­vissä. Pääsään­töi­sesti haastan asiak­kaita teke­mään arjes­taan tehok­kaamman ja saavut­ta­maan kilpai­luetua erilaisten liike­toi­min­ta­so­vel­lusten avulla. Tapaan asiak­kaita niin läsnä kuin etänä — kaikille osapuo­lille tehok­kaim­malla tavalla.

Jatka lukemista