Lounea - Työkaverikirja - Jukka Pasanen

Jukka Pasanen

Myyntipäällikkö

Olen ollut lounealainen:

Noin 19 vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Forssa

Parasta Lounealla:

Lounea on vakavarainen ja luotettava työnantaja. Lounealla parasta on työkaverit ja työyhteisö — unohtamatta asiakkaita. Työviikon rakennat itse yhdessä asiakkaiden kanssa.

Työtehtäväni Lounealla

Työpäi­väni kuluvat yritys­asiak­kai­demme parissa myyn­ti­pääl­likön tehtä­vissä. Pääsään­töi­sesti haastan asiak­kaita teke­mään arjes­taan tehok­kaamman ja saavut­ta­maan kilpai­luetua erilaisten liike­toi­min­ta­so­vel­lusten avulla. Tapaan asiak­kaita niin läsnä kuin etänä — kaikille osapuo­lille tehok­kaim­malla tavalla.

Työura lounealaisena

Työurani alkoi silloisen Forssan Seudun Puhe­limen aikaan 2004. Työurani alussa toimin meidän Nokian valtuut­ta­massa huol­lossa, jossa pääsin ratko­maan yritysten ja kulut­ta­jien puhelin sekä tieto­tek­nisiä murheita asia­kas­pal­velun kera.

Kolmen vuoden päästä tästä oli aika isomman hypyn — hyppy tunte­mat­to­maan, kohti uusia aikoja. Siir­ryin talon sisällä yritys­myyn­ti­tii­miin, junio­ri­myy­jäksi — samaan aikaan aloitti myös vanhempi myyn­ti­kol­le­gani, mento­rini Petri Syvä­järvi. Tuol­loin kuuminta tarjoa­maamme olivat kiin­teät laaja­kais­tayh­teydet, maksu­päät­teet, puhe­lin­jär­jes­telmät sekä fax ‑lait­teet. Nuorena myyjänä tuli käytyä Lounean myynnin korkea­koulu, jossa tapasin livenä 5 yritys­asia­kasta päivässä, viitenä päivänä viikossa. Vuonna 2010 siir­ryin ratkai­su­myy­jäksi, jolloin vastuul­lani oli nimetyt asiak­kuudet julkis­asiak­kaista suury­ri­tyk­siin.

Lounealla päätet­tiin lähteä panos­ta­maan erilai­siin liike­toi­min­ta­so­vel­luk­siin vuonna 2016. Siir­ryin osaksi perus­tet­tavaa uutta tiimiä — tällöin Lounean vali­koi­maan tulivat vahvasti mukaan talous­hal­linnon, toimin­na­noh­jauksen, asiak­kuu­den­hal­linnan sekä työajan­seu­ran­nan­rat­kaisut. Nyky­päi­vänä palve­lu­tar­joa­mamme on varsin laaja — tarjoamme koko­nais­val­taisen IT-kump­pa­nuuden, kattaen lait­teet ja palve­li­na­lustat, tulos­ta­misen, sovel­lukset, tieto­turvan, tieto­lii­ken­teen, vies­tinnän, yllä­pito ‑ja tuki­pal­velun.

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista