Lounea - Työkaverikirja - Ville Hiekkamäki

Ville Hiekkamäki

Palveluneuvoja, asiakaspalvelu

Olen ollut lounealainen:

Noin 2 vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Marttila

Parasta Lounealla:

Mielestäni Lounealla parasta on työkaverit ja työilmapiiri. Täällä kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja auttavat toinen toisiaan.

Työtehtäväni Lounealla

Toimin Lounean asia­kas­pal­ve­lussa palve­lu­neu­vo­jana kulut­taja-asiak­kaille. Työteh­tä­viini kuuluu liit­tymä- ja palve­lu­myynti sekä tilaus­kä­sit­tely, laite­ti­laukset, laite­tes­taukset, laite­myynti, asia­kas­tie­tojen päivit­tä­minen, laskuihin liit­tyvät kyselyt sekä lasku­kor­jaukset, osake­asiat ja rekla­maa­tioiden käsit­tely.

Työura lounealaisena

Työurani Lounealla alkoi viral­li­sesti helmi­kuussa 2022. Samassa toimi­pai­kassa olen työs­ken­nellyt vuodesta 2017, jolloin yritys kantoi vielä nimeä Härkä­tien Puhelin Oy. Alle­kir­joitin ensim­mäisen vaki­tuisen työso­pi­muk­seni tammi­kuussa 2017, puoli vuotta ennen kuin valmis­tuin ammat­ti­kou­lusta data­no­miksi. Sain järjes­tettyä ammat­ti­koulun kanssa asiat niin, että kävin muutamia kertoja viikossa koululla suorit­ta­massa valin­nai­sai­neita, muuten olinkin töissä. Ammat­ti­kou­lusta valmis­tut­tuani kesä­kuussa 2017 olen täysi­päi­vä­sesti työs­ken­nellyt Mart­tilan toimi­pis­teellä asia­kas­pal­ve­lu­hom­missa.

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista